Studier, stöd för idrottare och ansökan

Studier
Kursutbudet är mycket mångsidigt i Brändö gymnasium. Förutom de obligatoriska kurserna erbjuds också både fördjupade och tillämpade kurser i de flesta ämnen. Brändö gymnasium är det enda svenskspråkiga idrottsgymnasiet som erbjuder spanska.
Brändö gymnasiums idrottslinje (idrottsgymnasiet) har en särskild läroplan där specialidrottsträning ingår. Denna läroplan är gemensam för alla de femton officiella idrottsgymnasierna i vårt land. Av dessa femton idrottsgymnasier erbjuder två undervisning på svenska.
I Brändö idrottsgymnasium har idrottare möjlighet att få studielättnader genom att delta i sin idrottsgrens träningar och ersätta åtta obligatoriska kurser i andra ämnen. För studielättnaden så ska du ha minst tolv kurser inom specialidrottsträning. Under gymnasieåret har idrottslinje studerande mellan tolv och tjugofem kurser i specialidrottsträning. Detta varierar mellan idrottsgren och den totala studietiden i gymnasiet. Idrottslinjestuderande har träningar från sex till sexton timmar per vecka träningar under skoltid, inom sin specialidrott eller annan stödjande träning.

Stöd för idrottare
Brändö gymnasium erbjuder idrottare många olika former av stöd, bl.a.:
- individuell studiehandledning för idrottare (egen studiehandledare för idrottslinjen)
- kurser i träningslära och psykisk träning
- har en studerandevårdsgrupp som hjälper i studiesociala och hälsorelaterade ärenden
- övriga stödtjänster som erbjuds inom idrottsakademin Urhea

Ansökan
Till Brändö gymnasium och idrottslinjen söker du genom den gemensamma ansökan till utbildning på andra stadiet (GEA). Du kan söka både till specialiseringslinjen - idrottslinjen och den vanliga gymnasielinjen. Närmare information om gemensam ansökan får du på www.studieinfo.fi.